Kosmetologia Holistyczna

Wszystkie informacje o zniżkach, dostępne w Regulaminie

Regulamin świadczenia usług w Gabinecie ESSENTIA

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w Gabinecie kosmetycznym ESSENTIA – Kosmetologia Holistyczna , zwanego dalej „Gabinetem”.

2. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „zabiegiem”.

3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do zabiegu.

 

§ 2 Klienci

 

1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

3. W rozumieniu Gabinetu ESSENTIA:

 • Stały klient – to osoba posiadająca minimum 15% zniżki wynikającej z historii zabiegowej.
 • Nowy klient – oznacza osoby posiadające do 10% zniżki wynikającej z historii zabiegowej lub wyższe zniżki jednorazowe.

 

§ 3 Pracownicy

 

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownik, przed przystąpieniem do zabiegu, zobowiązany jest:

 •  sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 •  do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu zabiegu.
 • utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 •  do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania zabiegu.
 • do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 • Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni zgłosić właścicielowi Gabinetu.

 

§ 4 Higiena i bezpieczeństwo

 

1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas zabiegu, są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

2. Salon posiada własny autoklaw do sterylizacji narzędzi.

 3. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

4. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

5. W przypadku niezamierzonego (niezwiązanego z planowanym przebiegiem zabiegu) naruszenia powłok ciała Klienta podczas zabiegu, zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i opatrywane stosownie do skali zranienia. Jeżeli do uszkodzenia doszło z wyłącznej winy pracownika salonu, zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu. W pozostałych przypadkach (w tym samookaleczeniu klientki/ta) zakres i termin ustalane są indywidualnie.

6. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

 

§ 5 Świadczenie usług kosmetycznych

 

1. Przed przystąpieniem do zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

2. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta, w programie lojalnościowym jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez ESSENTIA – Kosmetologia Holistyczna Magdalena Dobosz, z siedzibą przy ul. Sosnowej 4 lok.1B, 24-320 w Poniatowej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

4. Klienci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

5. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

6. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.

7. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.

8. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

9. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

§ 6 Płatność

 

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik zabiegów jest dostępny w Internecie pod adresem: www.gabinetyessentia.pl

2. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:

 •  płatność gotówką w kasie,
 •  płatność przelewem na telefon
 •  przelew zwykły (w przypadku płatności zadatku i dla stałych klientów).

Dane do przelewu:

ESSENTIA Magdalena Dobosz

ul. Sosnowa 4/1B, 24-320 Poniatowa

Nr konta: 33 1020 5558 0000 8602 3187 5494

dla zadatku

w temacie: „zadatek”, kwota: 50 lub 100 PLN

dla stałych klientów

w temacie: „nr paragonu xxx”, kwota: xxx PLN

 

3. Ceny zawarte w ofercie na stronie internetowej, mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to wcześniej zakupionych pakietów i Voucherów. W przypadku zmiany cennika, klient będzie informowany o tym przed wykonaniem zabiegu.

4. W Gabinecie dostępne są także Vouchery płatne z góry, wypisywane dla konkretnej osoby, na określoną kwotę. Voucher uprawnia do skorzystania z dowolnego zabieg znajdującego się w ofercie Gabinetu a jego ważność to rok od momentu zakupu.

 •  Przy zakupie Vouchera na kwotę poniżej 150 PLN kupujący jest zobowiązany do dopłacenia 5zł kosztu Vouchera przy kwotach powyżej 150 PLN voucher jest wydawany gratis.
 •  W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia voucherów ESSENTIA nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty.
 • ESSENTIA nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przewiduje rekompensaty w przypadku braku akceptacji regulaminu salonu przez osobę obdarowaną voucherem.
 •  Vouchery po dacie ważności nie będą realizowane.
 •  Nie ma możliwości zwrotu gotówki za zakupione vouchery.

5. Realizacja otrzymanych voucherów oraz zakup usługi stanowi potwierdzenie, że klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

§ 7 Rezerwacje

 

1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania zabiegu w Gabinecie telefonicznie, SMS-owo lub poprzez kalendarz rezerwacji oraz formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.gabinetyessentia.pl

2. Rezerwacja terminu wymaga wpłaty zadatku po otrzymanym potwierdzeniu rezerwacji terminu:

 •  w godzinach od 8:00-14:00 w wysokości 50 PLN,
 •  w godzinach od 14:30-20:30 w wysokości 100 PLN,

na numer konta podany w punkcie 6 „Płatność” niniejszego Regulaminu.

3. Brak wpłaty zadatku na 48h przed zabiegiem skutkuje anulowaniem rezerwacji. Przed anulowaniem wizyty nastąpi próba kontaktu z Klientem w celu ustalenia przyczyn braku wpłaty.

4. Zwolnienie z zadatku obejmuje:

 • stałych klientów,
 • osoby zapisane na listę rezerwową, które otrzymują termin nie wcześniej niż 24h przed wizytą.

5. Odwołanie wizyty później niż 24h przed planowanym terminem spotkania lub niepojawienie się na wizycie:

 •  skutkuje utratą zadatku,
 •  stali Klienci tracą swoje zniżki na najbliższe dwa zabiegi,
 • Klienci z listy rezerwowej zobowiązani są do uiszczenia kwoty zadatku (w zależności od godziny nieodbytego zabiegu – przy najbliższej umówionej wizycie),
 •  z voucherem, Gabinet traktuje usługę jako zrealizowaną i odejmuje z Vouchera kwotę zadatku (w zależności od godziny nieodbytego zabieg) przy najbliższej umówionej wizycie.

6. Na zarezerwowane zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Gabinet zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.

7. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

8. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

9. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin zabiegu lub zwraca zadatek na konto Klienta.

10. Pierwszeństwo na termin wykonania zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji w następującej kolejności:

 •  osobiście w Gabinecie,
 •  za pomocą kalendarza on-line,
 •  SMS-em,
 •  telefonicznie,
 •  za pomocą formularza kontaktowego.

11. Istnieje możliwość wykonania usługi w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Gabinetu oraz jeśli pracownik wyrazi na to zgodę. W takim przypadku cena jest wyższa od ceny standardowej o 50%.

 

§ 8 Odpowiedzialność

 

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

3. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zabiegu przez Pracowników.

4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany zabieg po stronie Gabinetu.

5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

 

§ 9 Rabaty i Promocje

 

1. 5%- za płatność gotówką za zabiegi pielęgnacyjne – nie dotyczy zakupu kosmetyków.

2. Zniżki na zabiegi z zakresu ,,pielęgnacja”:

 • 10% – przysługuje na 4 wizycie po uprzednim zrealizowaniu 3 zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych w odstępie nie dłuższym niż miesiąc. Zniżki są ważne przez 12 miesięcy. Spadają do 0% po 12 miesiącach nieobecności.
 •  15% – przysługuje na 10 wizycie po kolejnych 6 zabiegach pielęgnacyjnych wykonanych w odstępie nie dłuższym niż dwa miesiące. Zniżki są ważne przez 6 miesięcy. Spadają do 10% po 6 miesiącach nieobecności.
 • 20% tzw. VIP – przysługuje na 19 wizycie po kolejnych 9 zabiegach pielęgnacyjnych wykonanych w odstępie nie dłuższym niż dwa miesiące. Zniżki są ważne przez 3 miesiące. Spadają do 15% po 3 miesiącach nieobecności.
 •  25% – tzw. VIP Gold – przyznawany przy wyjątkowych okazjach. Zniżki są ważne przez 1 miesiąc. Spadają do 20% po 1 miesiącu nieobecności.
 •  30% tzw. VIP Gold Plus – przyznawany przy wyjątkowych okazjach dla osób posiadających 25% wykonujących co najmniej 2 zabiegi pielęgnacyjne w miesiącu .

3. Zabiegi z zakresu zdrowia nie podlegają zniżkom na zabiegi pielęgnacyjne. Stali klienci mają ceny ustalane indywidualnie.

4. Odzyskiwanie zniżek po długiej nieobecności. Zniżki można odzyskać przy regularnych zabiegach wg w/w zasad z comiesięczną częstotliwością. Np. Osoba posiadająca 25%, której nieobecność to 6 miesięcy posiada 15% i potrzebuje 5 zabiegów comiesięcznych aby odzyskać 20% i dodatkowo 2 zabiegów comiesięcznych aby odzyskać 25%.

5. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w ofercie specjalnej.

6. ESSENTIA zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na zabiegi świadczone w Gabinecie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

7. Skorzystanie z promocji zobowiązuje do płatności gotówką.

 

§ 10 Reklamacje

 

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania zabiegu lub jego efektów, w terminie 5 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Gabinecie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji Gabinet umożliwi klientowi skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny zabieg. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

4. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 7 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Gabinet zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 

§ 11 Pozostałe postanowienia

 

1. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.

2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Gabinecie. Do rezerwacji i zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.01.2024r